Спрощення при перекладі юридичних термінів в художньому тексті

назад, на Мої статті
back, to My Articles

 

 

Надруковано у виданні: — Вісник Міжнародного слов’янського університету. Серія Філологія. — 2004, т. 7, № 1–2. — С. 19–22. Оформлення — відповідно до вимог видавця.

 

 

 

 

 

УДК 81’373.46

СПРОЩЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

(На матеріалі перекладу збірки оповідань В.Фолкнера «Гамбіт конем»)

Снігур С.В.
Одеська національна юридична академія

В статті йдеться про спрощення під час перекладу в англомовних художніх текстах одиниць юридичної терміносистеми на означення відсутніх в українській мові посад і правопорушень. Висловлюється припущення, що однією з найважливіших причин, що призводить до спрощення є різний рівень розвитку національних юридичних терміносистем. На прикладах з перекладу оповідань В. Фолкнера показано, як спрощення призводить до вульгаризації і помилок в тексті перекладу.

The article deals with translation of Anglo-American law terminology in belles-lettres texts into Ukrainian. The difference in law terms development is considered to be a key issue to complicate the translation process. It makes translators to use the method of simplification partially translating foreign law terms. Cases of application of simplification in translation are evaluated. It is proved that sometimes simplification brings translators to mistakes and cases of vulgarization in the TL text.

 

Особливої уваги перекладача художньої літератури заслуговують юридичні терміни (ЮТ). Як відомо, сферою вживання термінів є стиль наукової прози [4, 58; 5, 76-79], властивості термінів реалізуються в межах відповідного термінологічного поля, де вони мають тенденцію до моносемічності [10, 103; 2, 508], отже, в текстах, які стосуються певної наукової сфери, термін повинен мати якесь одне значення. А це означає, що при перекладі термін повинен мати один стандартний еквівалент [8, 63].

Проте терміни вживаються також і в художній прозі. При цьому вони можуть детермінізовуватися, тобто переходити до загальновживаної лексики [2, 508]. Особливістю ЮТ є їхнє широке вживання в щоденній практиці як у власне термінологічному значенні, так і в детермінізованій формі. Для перекладача особливо важливим є те, хто вживає юридичну термінологічну лексику і в якому контексті. У справі про заповіт, наприклад, слова, які зазвичай не сприймаються як ЮТ, наприклад батько, син, небіж, є юридичними термінами, що означають претендентів на спадок. Також, оскільки терміни в художньому творі вживаються для мовної характеристики героїв [4, 59], ЮТ в мові юриста, просто добре освіченої людини, і людини, що не отримала початкової освіти, звучатиме і перекладатиметься по-різному.

Чи не найскладнішою проблемою для українського перекладача є різний рівень розвитку національних юридичних терміносистем мови-джерела та цільової мови, зумовлений тривалою недержавністю української мови. Така різниця неминуче призводить до спрощення у перекладі.

Під спрощенням, як складовою стратегії одомашнення, розуміємо переклад, в результаті якого, з обсягу значень чужомовного слова чи словосполучення, в українському відповіднику залишаються значення відомі українському читачеві. Зловживання спрощенням може призвести до збіднення перекладу, до викривлення оригінального тексту, або й до помилок.

Метою даного дослідження є вивчити застосування засобу спрощення при перекладанні ЮТ в художньому тексті на матеріалі виконаного Емілем Хоменком перекладу збірки оповідань В.Фолкнера [13; 14].

Для кращого розуміння причин відмінності англо-американської та української юридичних терміносистем, доцільно зробити екскурс в історію розвитку цих систем.

Запровадження у Великій Британії перших наукових термінів на англійській основі пов’язане з ім’ям Джефрі Чосера (1340-1400) [6, 64], але англійська мова стає офіційною мовою правників лише у сімнадцятому столітті. Зважаючи на відому любов британців до традицій, у вжитку в якості ЮТ і досі залишаються числені французькі та латинські слова і словосполучення, синтаксичні конструкції, які ускладнюють професійну мову правників. Вже Дж. Свіфт у «Мандрах Гулівера» (1726), змалював суспільство правників «які розмовляли на особливому, незрозумілому жодному смертному, жаргоні» [Цит. за 16, с. 662]. Хоча юридична мова розвивалася разом з літературною мовою, проте, з часом, вона стала настільки важкою для розуміння нефахівцями, що в 1978 році в США, а роком пізніше, у Великій Британії, почалася кампанія зі спрощення юридичної мови[i], так званого «леґалізу»[ii] [15, 377; 16, 661-665], котра триває в цих країнах і досі. За оцінками організаторів цієї кампанії, в кінці 1970-х, складнощі з розумінням юридичної мови, щороку, тільки у Великій Британії призводили до збитків в 6 тисяч мільйонів фунтів стерлінгів [15, 377].

Українська юридична термінологія має вельми тривалу історію. Досліджень в цій галузі бракує, але можна стверджувати, що ЮТ вживалися вже в збірниках права і літописах складених ще за часів Київської Русі у ХІ-ХІІ ст. Важливим етапом в розвитку вітчизняної юридичної термінології став двомовний німецько-український словник, що вийшов друком у Відні у 1851 р. і містив 17 тисяч термінів з галузей державного життя, економіки, юриспруденції, шкільництва, тощо[iii]. Цей факт свідчить про існування вже тоді в українському суспільстві розгалуженої системи ЮТ.

Початком чергового етапу розвитку української наукової термінології можна вважати час після буржуазної революції в Росії 1917 року і початку визвольних змагань в Україні. Ця подія збіглася з «термінологічним вибухом» 1920-х років, що був спричинений бурхливим розвитком науки й техніки у світі. За період 1917-1919 років в Україні вийшло щонайменше вісім, а в 1920-1925 роках три словники з юридичної та адміністративної термінології. Цей період національного термінотворення в сфері юриспруденції завершено у 1926 р. після виходу Російсько-українського словника правничої мови за редакцією А. Кримського. В подальшому, судочинство в українських судах провадилося російською мовою, тож на початку 1970-х, коли здійснювався переклад збірки оповідань, що розглядається, перекладач Е. Хоменко мусив самостійно вирішувати проблеми пов’язані з перекладом ЮТ[iv].

Перекладаючи англомовні ЮТ, Е.Хоменко, термінологізував [2, 508] загальновживану лексику недержавної тоді української мови, фактично актуалізував лексичні одиниці — «кандидати» на ЮТ. Тож, не можна не погодитися з думкою проф. Р.П.Зорівчак щодо того, що «український переклад виконував не лише інформативну, але й націєтворчу функцію, утверджуючи повновартісність української мови» [9]. Разом з тим, для передачі понять відсутніх в українській мові, перекладач вдавався до спрощення.

Збірка оповідань В.Фолкнера «Гамбіт конем» вийшла з підзаголовком Six Mystery Stories, тобто, Шість детективних оповідань. Проте автора цікавлять не так злочини і злочинці, як зустріч головного героя, свого alter ego [7, 572], окружного прокурора Ґевіна Стівенса з реальним життям, в якому люди, страждають і мучаться, а не просто порушують закон, [12, 320].

Прокурор Стівенс походить із заможної сім’ї, володіє іспанською і німецькою мовами, п’ять років навчався в Гейдельберському університеті в Німеччині, два роки вивчав юриспруденцію в Гарварді, тож, можливо, він найосвіченіша людина в Джеферсоні. Виконуючи свої обов’язки окружного прокурора, часто і до діла вживає ЮТ. П’ять оповідань збірки розповідає племінник Стівенса Чарлі, котрий пишається своїм дядьком. Чарлі допомагає останньому в його роботі і його мова також відповідає високому рівню.

Загалом в авторському тексті оповідань збірки зареєстровано близько 500 одиниць юридичної терміносистеми, переклад яких буде досліджено окремо. Наразі зупинимося детальніше на найтиповіших прикладах спрощення.

1. Спрощення, спричинене браком в українській мові назв певних юридичних процедур та правопорушень.

1.1. I can remember the surprise that the grand jury even found a true bill <...>. [14, 86]
Пригадую, всіх здивувало, що суд присяжних узагалі не відхилив позову. [13, 153]

Оскільки пересічний український читач не розрізняє jury і grand jury, перекладач уникнув додаткових, необов’язкових тут пояснень щодо відмінностей між ними.

1.2. <...> the enevitable elopement at midnight. [14, 86]
<...> дівчина, звісно, втекла опівночі з дому. [13, 153]

В.Фолкнер вживає ЮТ, що означає таємну втечу з коханцем, особливо для того, щоб одружитися [1, Т. 1, 346], проте, за відсутності українського відповідника, перекладач подає нейтральне слово втекла.

1.3. The coroner was an old country doctor. [14, 65]
За слідчого
був старий сільський лікар. [13, 140]

В той час, як coroner перекладється як коронер; судовий слідчий, який проводить розслідування випадків насильної (наглої) смерті [1, Т. 1, 238], в українському тексті цей службовець перетворюється на слідчого, та ще й такого, що ці функції виконує на додаток до праці лікарем. До того ж, прийменник за, додає необов’язковості, створює враження, що ця посада не потребує особливої підготовки, що не відповідає дійсності.

2. Спрощення, спричинене браком в українській мові назви юридичної процедури, котру обговорюють неюристи, люди з різним, переважно низьким рівнем освіти. Термінологічне словосполучення to hang the juryперешкодити суду присяжних ухвалити вердикт. Ось як його перекладає Е.Хоменко. означає

2.1. <...> the whole town knew now that Uncle Gavin’s jury was hung by one man , eleven to one for acquittal; <...> [14, 88]
<...> все місто вже знало, що суд присяжних виправдав би дядькові
Ґевіну обвинуваченого, якби не один чоловік з-посеред дванадцяти <...> [13, 154]

2.2. – So, Jackson Fentry hung your jury for you. [14, 91]
– Отже, Джексон Фентрі зірвав вам ухвалу присяжних.
[13, 157]

2.3. It wasn’t until I heard your jury was hung, and by one man, that I associated them names. [14, 97]
Аж тільки я к почув про вашу невдачу на суді і то через одного чоловіка, я зіставив їхні імена.
[13, 161]

2.4. I had forgotten it until I heard about that hung jury of yourn. [14, 104]
<...> і я забувся, аж тут раптом чую про невдалий ваш суд. [13, 166]

3. Приклади спрощення, котре призвело до вульгаризації. 3.1. – слова племінника Чарльза, 3.2. – говорить вже сам прокурор Стівенс.

3.1. <...> I remember how he looked at the jury – the eleven farmers and storekeepers and the twelfth man, who was to ruin his case <...>. [14, 86]
<....> я пам’ятаю, як він подивився на присяжних – на тих одинадцять фермерів та крамарів і на дванадцятого, що мав підкласти йому свиню <...>
[13, 152]

3.2. He seems to hold the entire subject of his age interdict from anybody’s meddling – even his uncle in Washington. [14, 210]
Видно, він уважає, що до його віку всім зась, навіть вашингтонському дядькові Сему. [13, 241]

4. І, нарешті, помилки в перекладі термінології, котрі, як видається, спричинені бажанням спростити опис юридичних процедур.

4.1. I can remember the surprise that the grand jury even found a true bill; when the clerk read the indictment, <...>. [13, 86]
Пригадую, всіх здивувало, що суд присяжних узагалі не відхилив позову; коли секретар його зачитав, <...>. [13, 153]

В оповіданні йдеться про судовий розгляд в кримінальній справі, і ЮТ indictment однозначно перекладається як обвинувальний акт [1, Т.1, 584], в той час, як позов, це звертання до суду з вимогою захисту цивільних прав [3, 836], тобто, йдеться про ЮТ з різних галузей права.

4.2. The district attorney’s assistant merely rose and bowed to the court. The jury went out and we didn’t even leave the room. Even the judge didn’t retire. [13, 88]
Помічник прокурора лиш підвівсь, уклонився присяжним і сів знову. Присяжні вийшли, а ми навіть не виходили із зали. Суддя і той не пішов.
[13, 154]

Помилка полягає в тому, що, замість виголосити обвинувачення, помічник прокурора уклонився не присяжним, а судді. Саме таким є одне із словникових значень слова court [1, Т.1, 243].

Можна зробити висновок, що спрощення, до якого вдавався перекладач для передачі юридичних понять, назв юридичних процедур, правопорушень, відсутніх в українській мові, призвело до фактичних помилок, котрі зменшили пізнавальну цінність перекладу. Наведені приклади підтверджують думку, що переклад ЮТ потребує особливої уваги з боку перекладача і спрощення, як перекладацький засіб, має застосовуватися дуже обережно, щоб не спотворити текст оригіналу.


 1. Англо-український словник: У 2 т. / Склав М.І.Балла. – К.: Освіта, 1996.
 2. Васильева Н.В. Термин // Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 508–509.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. – 1140 с.
 4. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1958. – 460 с.
 5. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. – М.: Высшая школа, 1981. – 334 с.
 6. Денисов П.Н. О некоторых общих аспектах изучения языков науки // Исследования по русской терминологии. – М.: 1971. – С. 62–90.
 7. Зверев А.М. Фолкнер-новеллист / Фолкнер У. Собрание рассказов. – М.: Наука, 1977. – С. 569–597.
 8. Мирам Г.Э. Переводные картинки. Профессия: переводчик. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 336 с.
 9. Переяславець М. Світло незгасиме // Українське слово. – 12–18 лютого 2004.
 10. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка / Проблемы структурной лингвистики, 1967 год. Под ред. С.К. Шаумян. – М.: Наука, 1968. – С. 103–124.
 11. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: Высшая школа, 1968. – 396 с.
 12. Фолкнер в Виргинском университете. Беседы со студентами и преподавателями / Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма. – М.: Радуга, 1985. – С. 245–361.
 13. Фолкнер В. Гамбіт конем / В.Фолкнер. Крадії. – К.: Дніпро, 1972. – С. 99–268.
 14. Faulkner W. Knight’s Gambit. – N.Y., Vintage Books, 1978. – 248 p.
 15. Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge University Press, 2003. – 506 p.
 16. Garner B.A. A Dictionary of Modern Legal Usage. – Oxford University Press, 2001. – 952 p.

 

[i] Plain English Campaign

[ii] Legalese

[iii] Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Österreichs, Wien, 1851.

[iv] Перекладні словники англо-американської юридичної термінології вийшли в Україні лише за часів незалежності. Це Українсько-англійський словник правничої термінології укладений Л.В. Мисик (К.: Юрінком Інтер, 1999.) та Українсько-англійський юридичний словник за редакцією проф. Карабана В.І. (Вінниця: ПП «Нова Книга», 2003.).

обговорити