Рекомендації для написання курсових робіт

назад, на Міжнародний гуманітарний університет

Ці Рекомендації використовувалися позаминулого року. Цьогорічні зміни, якщо такі будуть, оперативно викладемо тут.

Бібліографія в Додатку 3, подається станом на першу половину 2009 року. Зрозуміло, за цей час з'явились нові матеріали. Про них – у відповідних розділах (а саме – Історія, теорія перекладу і Художній переклад) Перекладацького форуму

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Зміст курсової роботи

Курсова робота, це рукопис, в якому послідовно викладається матеріал теми з необхідним ілюстративним матеріалом (таблиці, графіки, діаграми, тощо). У курсовій роботі студенти творчо досліджують певну наукову проблему в загальних, або окремих питаннях навчального курсу. Робота повинна мати науковий характер та певну наукову цінність і НЕ МОЖЕ БУТИ переказом написаного в науковій літературі, простим описом мовного явища, або інформацією про історичну подію.

Тематику курсових робіт затверджує завідувач кафедрою за поданням викладача, що веде лекційний курс. Для опрацювання певної теми призначається керівник – викладач кафедри.

Результати курсової роботи ґрунтуються на глибокому, осмисленому вивченні наукової літератури, узагальненні результатів дослідження лінгвістичних явищ, що вивчаються. Висновки з даної роботи повинні містити пропозиції щодо перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямку.

Курсова робота може бути виконана англійською, російською, або українською мовами. При цьому титульний лист завжди виконується державною мовою.

Текст роботи треба виконувати грамотно як стилістично, так і з дотриманням норм орфографії та пунктуації. Скорочення слів та назв повинні відповідати загальноприйнятим правилам.

При написанні роботи обов’язково має бути використана вітчизняна наукова література подана в Додатку 3, зокрема передмова до підручника Корунець І. Теорія і практика перекладу....


Схема викладу, обсяг та оформлення курсової роботи

Курсову роботу оформляють за схемою: титульний лист, зміст, текст роботи, (кінцеві) висновки, бібліографія, додаток (якщо такий є).

Приклад оформлення титульного листа курсової роботи наведено в Додатку 1.

На наступній сторінці роботи подається розгорнутий Зміст – план дослідження: вступ, нумерація та назва розділів, підрозділів, параграфів, висновки. Для кожного пункту змісту, в кінці рядка зазначається номер сторінки, з якої починається цей структурний розділ.

Текст роботи – це послідовний виклад матеріалу з необхідними посиланнями на наукову та довідкову літературу, проілюстрований прикладами. Відповідно до композиції, текст роботи можна розділити на 2-3 розділи, кожен з яких, в свою чергу, може мати 2-3 підрозділи. Кожний розділ слід починати з нової сторінки, а перед текстом розділу подати його назву. Розділи роботи повинні бути логічно зв’язаними між собою і викладені в єдиному стилі. В кінці кожного розділу пропускають один-два рядки і подають висновки до цього розділу.

В кінці тексту роботи подаються кінцеві Висновки. Кінцеві висновки складаються переважно з матеріалу висновків до кожного розділу і починаються з нової сторінки. Кінцеві висновки не можуть містити новий матеріал.

Бібліографія – це список літератури, використаної автором під час підготовки роботи, сформований за бібліографічними правилами (Докладніше, див. Додаток 2). Бібліографія повинна охоплювати всю літературу, використану студентом. Джерела в Бібліографії розташовуються за абеткою. Спочатку подаються джерела кирилицею, потім – латинкою. Посилання на літературу у тексті роботи подається в квадратних дужках, де перша цифра означає номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки, на якій знаходиться цитата, наприклад: [5, с.18]. У разі, якщо праця цитується не за оригіналом, це має бути зазначено, наприклад: [Цит. за: 5, с.18]. Використовувати цитати з наукової та навчальної літератури БЕЗ ПОСИЛАНЬ на джерело НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ.

При посиланні на матеріали, що знаходяться у мережі Інтернет, після електронної адреси слід зазначити дату публікації: Опубліковано: 10 жовтня 2009 р., або останнього оновлення цієї сторінки, наприклад: Останнє оновлення 10 жовтня 2009 р. За відсутності на сайті такої інформації, потрібно зазначити дату запозичення цитати: Станом на 10 жовтня 2009 р.

Оскільки електронні адреси, наприклад у Вікіпедії, бувають задовгими, потрібно знайти можливість подати коротку електронну адресу.

Наприклад, замість:

1. Рильський М.Т. // Вікіпедія. – http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Станом на 10 жовтня 2009 р.,

пишемо:

1. Рильський М.Т. // Вікіпедія. Українські перекладачі. – http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Українські_перекладачі. – Станом на 10 жовтня 2009 р.

Якщо авторство тексту, на який посилається студент, на відповідному сайті не зазначено, тоді спочатку подається назва тексту, за яким йде електронна адреса, наприклад:

1. Австралія: "Новий завіт" переклали мовою сленгу // http://shop.bambook.com/scripts/news.show?d=20030619&v=1&r=1#6288. – Опубліковано: 19.06.2003.

Якщо ж такий текст не має заголовка, тоді запис слід почати з декількох слів з початку першого речення цитованого тексту і вже потім подати електронну адресу.

Недопустимо посилатися лише на назву електронного ресурсу, без детальної адреси.

Наприклад: Рильський М.Т. // Вікіпедія. – http://uk.wikipedia.org. – Станом на 10 жовтня 2009 р.

Електронна адреса завжди подається таким чином, щоби, за потреби, можна було якнайшвидше знайти цитований матеріал користуючись поданим посиланням.

Курсову роботу друкують на одному боці окремих аркушів паперу формату А4 (210 х 297 мм, 80 г/мм2), які потім зшивають у тверду папку. За обсягом курсова робота не може бути менше 35 і більше 45 сторінок.

Роботу друкують на друкарській машинці або на комп’ютері. Розмір шрифту = 14; гарнітура Times New Roman Cyr, Normal. Між словами, після розділових знаків, перед тире – один пробіл. Для тире використовується знак „–”, не допускається замість „–”, використовувати „―”, або „-”. Абзац – 1,27 см. (в текстовому редакторі Ворд: формат–абзац–перший рядок), інтервал між рядками і абзацами 1,5; Відступи зверху – 2,5 см, знизу – 3,5 см, зліва – 2,5 см, справа – 2,3 см. Потрібно заборонити „висячі рядки” (в текстовому редакторі Ворд: формат–абзац–розташування на сторінці– заборона висячих рядків). Вирівнювання: по ширині.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках, номер проставляють у нижній частині аркуша. Таким чином, сторінка, що містить Зміст, має позначку „2”.


Порядок виконання курсової роботи

Готуючись до виконання курсової роботи, студент обирає її тему із запропонованого списку. Після визначення теми проводять настановну консультацію з науковим керівником. Під час цієї консультації визначаються: загальні вимоги до роботи, порядок її виконання, орієнтовний план, основна література та інші джерела, які підлягають вивченню, терміни підготовки першого варіанту роботи, перевірки його науковим керівником, внесення студентом змін після перевірки, оформлення роботи і подачі її для захисту. Після цього студент постійно користується консультаціями наукового керівника відповідно до визначеного цим керівником розкладу. Після останньої консультації, студент вносить останні корективи до своєї роботи, зшиває її у тверду папку, підписує і здає методисту кафедри за три дні до захисту.

Курсову роботу потрібно виконувати відповідно до встановлених термінів, за кожний етап роботи студент звітує перед науковим керівником. Враховуючи поради керівника, студент самостійно знаходить додаткову літературу і складає бібліографію за різними джерелами: каталогами книг і журнальних статей, бібліографічними довідниками, за списками літератури, поданими в наукових працях та навчальних посібниках.

Список літератури, поданої у Додатку 3, не є вичерпним, однак курсова робота не може бути написана без використання цієї літератури. Особливу увагу потрібно також приділяти новим випускам журналів Всесвіт, Сучасність, газет Літературна Україна і Друг читача в яких регулярно друкуються матеріали на перекладацьку тематику. Цими виданнями можна користуватися в бібліотеці ОНЮА. Переважна більшість літератури, поданої у Додатку 3, є в фондах бібліотеки ім. Горького.

Користуючись літературою виданою за совєтських часів, потрібно критично ставитись до ідеологічних перекосів спричинених тодішніми  ідеологічними настановами, політичних ярликів (наприклад: буржуазний націоналіст), що чіплялись на українських діячів культури. Сучасна література, видана в Російській Федерації, також часом хибує на певні викривлення, особливо в тому, що стосується розвитку української культури і перекладацтва, як її складової частини. При цьому досягнення українських діячів культури або замовчуються, або приписуються російській культурі.

Відібрані приклади з тексту досліджуваних перекладів рекомендується спочатку виписувати на окремих картках із зазначенням номера сторінок, а потім систематизувати. Найважливіші з цих прикладів наводять в тексті роботи для доведення її основних положень. Як і в будь-якій науковій роботі, в курсовій роботі не можна наводити приклади без відповідного їх аналізування та висновків.

Так само, на окремих картках (аркушах) із зазначенням номера сторінок, рекомендується робити нотатки під час опрацювання наукової та навчальної літератури.

Після вивчення літературних та інших джерел, консультацій з науковим керівником, аналізу текстів, подій, іншого матеріалу, що досліджується, студент має досить матеріалу для написання курсової роботи. При викладенні матеріалу обов’язковою є така послідовність: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена курсова робота; 3) формулювання цілей роботи (поставлене завдання); 4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, тощо) повинні бути пов’язані з текстом курсової роботи, підтверджувати її головну ідею.

В курсовій роботі використовуються цитати з наукової та навчальної літератури. Вони повинні підтверджувати думку автора курсової роботи авторитетним висловлюванням вченого. Цитати беруть у лапки, записують їх точно за оригіналом і обов’язково подають посилання на джерело, звідки взято цитату. Текст цитати може бути використаний лише у тому розумінні, в якому він поданий в оригіналі.

Непотрібно захаращувати роботу довгими цитатами. Особливо це стосується цитування аналізу перекладів поетичних творів.


Захист курсової роботи

Не допускаються до захисту курсові роботи:

–       зміст яких не відповідає затвердженій темі;

–       виконані з порушенням викладених вище вимог;

–       виконані без використання вітчизняної наукової літератури, поданої в Додатку 3;

–       виконані не самостійно, списані цілком і частково;

–       здані невчасно.

Захист курсової роботи має на меті перевірку самостійності виконання роботи, тобто, наскільки глибоко студент розуміє матеріал теми, чи правильно обґрунтовує подані в роботі висновки. Студент повинен бути готовим пояснити будь які використані в роботі терміни.

Захист курсової роботи зазвичай відбувається на відкритих засіданнях комісії з захисту курсових робіт. До захисту роботи студент ознайомлюється з рецензією на неї наукового керівника і готує свій виступ для захисту роботи (в межах 5-10 хв.).

Під час захисту роботи студент називає її тему і обґрунтовує свій вибір. Коротко викладає план і зміст роботи, методику її виконання, літературні та наукові джерела, використані в роботі, висловлює своє ставлення до рецензії наукового керівника, дає оцінку недоліків курсової роботи, названих в рецензії, визначає шляхи подальшої роботи з удосконалення теми, якщо така робота передбачається.

Після доповіді, студент, який захищає курсову роботу, відповідає на запитання присутніх. Присутні на захисті викладачі і студенти обговорюють роботу. Таким чином, кінцева оцінка складається з трьох аспектів: 1) відповідності виконаної роботи її назві і викладеним в цих Рекомендаціях... вимогам; 2) вичерпність доповіді; 3) відповіді на запитання присутніх.

Виходячи з цінності роботи, а також у разі успішного її захисту, комісія оцінює роботу і повідомляє про це студента. Водночас комісія може дати висновок про доцільність подальшої роботи над темою з тим, щоб підготувати її як дипломну роботу, або рекомендувати підготувати виступ по темі курсової роботи на наукову студентську конференцію, чи для друку у науковому збірнику.

Якщо курсова робота визнана такою, що заслуговує незадовільної оцінки, то студент виконує роботу за даною темою повторно. Захист такої повторної роботи проводиться до початку екзаменаційної сесії поточного навчального року.

 

Для створення Рекомендацій для написання курсових робіт використані такі джерела:

  1. Вимоги для наукових статей, викладені у Бюлетені ВАК України, №1, 2003, “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”. – http://soc-gw.univ.kiev.ua/ABOUT/ASP/vak.htm. – Станом на 22 лютого 2007 р.
  2. Вимоги для наукових статей, викладені на сайті редакційної колегії “Вісника Національного університету “Львівська політехніка”, – http://www.polynet.lviv.ua/tc.terminology/TK_Wisnyk.htm. – Станом на 1 березня 2008 р.
  3. Ковальчук В., Мойсєєв Л. Основи наукових досліджень. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 208 с.
  4. Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. нормат. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І.Цеков. – К.: Ред. „Бюл. Вищої атестац. коміс. України”: Вид-во „Толока”, 2004. – 79 с.
  5. Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма. – Львів: ПАІС, 2003. – 220 с.

ДОДАТОК 1. Титульний лист курсової роботи
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міжнародний гуманітарний університет
Факультет лінгвістики та перекладу
Кафедра перекладу і мовознавства

 


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. каф. _______________________

_______________________________

“_____”_________________ 200__ р. 

 


Курсова робота на тему:

Назва курсової роботи

 

 


Виконав (-ла) студент (-ка):
прізвище, ім’я, по батькові (в називному відмінку)
курс, факультет
форма навчання
(“спеціальність”)

___________________
підпис

Науковий керівник:

Викладач/Канд./ Докт. ____________ наук,
доцент (професор) прізвище, ім’я, по батькові (у називному відмінку)

___________________
підпис

Одеса
2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ДОДАТОК 2. Приклади оформлення бібліографічного опису джерел у списку літератури

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книжка

Бабич Н.Д. Історія української літературної мови. – Львів: Світ, 1993. – 376 с.

Твір з багатотомного видання

Шекспір В. Троїл і Крессіда // Твори в 6 т. Т. 4. – К.: Дніпро, 1986. – С. 331-435.

Стаття із збірника наукових праць

Савчин В.Р. Прислів’я і приказки як проблема перекладу // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 1999. – Вип. 111. – С. 234-256.

Опис словника

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник / Уклали О.І.Скопненко, Т.В.Цимбалюк. – К.: Довіра, 2002. – 735 с.

Стаття із журналу

Таращук П. Розробка термінології – це не справа перекладачів // Книжковий клуб плюс. – 2003. – № 6. – С. 18-19.

Стаття із іноземного журналу

Croce A. Is the muse dead? // The New Yorker. – Feb. 26 – Mar 4, 1996. – P. 164-169.

Стаття із енциклопедії

Волков А. Переклад-посередник // Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 404.

Стаття із енциклопедії на CD-ROM

Interpreting // Secretariat: United Nations. – Encyclopaedia Britannica. – Version 2000. – CD-ROM.

Стаття із журналу в Інтернеті

Bashkov G. 500th Anniversary of Russian Translation // Translation Journal. – http://www.accurapid.com/journal/10russia.htm. – Станом на 22 лютого 2008 р.

Стаття із Вікіпедії

Рильський М.Т. // Вікіпедія. Українські перекладачі. – http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Українські_перекладачі. – Станом на 10 жовтня 2009 р.ДОДАТОК 3. Бібліографія

обговорити